Hakem Değerlendirme Raporu

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA I. ULUSAL KONGRESİ

Hakem Değerlendirme Raporu

Yeni medya çalışmalarının Türkiye'deki gelişimini, günümüzdeki mevcut çalışmaları ve bu çalışmaları besleyen kuramsal, kavramsal yaklaşımları ve yöntemleri, yeni medya çalışmalarının gelecekte dünyada ve Türkiye'deki yönelimini karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi hedefleyen YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA I. ULUSAL KONGRESİ ile ilgili katılımcı profili ve bildiri konularını içeren hakem değerlendirme raporu aşağıdaki gibidir. 

Kongreye toplam 131 bildiri ile katılımcı başvurmuştur. 

Bu bildirilerden 14 tanesi ön değerlendirmeden olumsuz yanıt almıştır. 

Toplamda 117 bildiri hakem değerlendirmesine sunulmuştur. 

Hakem değerlendirmesi sonucunda toplamda 109 katılımcı ile 84 bildiri kabul  edilmiştir.

Katılımcıların Üniversitelere Göre Dağılımı

Kongreye bildiri sunan katılımcıların üniversitelere göre dağılımına baktığımızda; 9 katılımcıyla Kocaeli Üniversitesi başta gelmektedir. Bunu 7’şer katılımcıyla Gazi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi, 5’er katılımcıyla Doğuş, Maltepe ve Marmara Üniversiteleri, 4’er katılımcıyla Başkent, İnönü ve İstanbul Üniversiteleri, 3’er katılımcıyla Akdeniz, Ankara, Boğaziçi, FMV Işık, Hacettepe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri, 2’şer katılımcıyla Anadolu, Beykent, Galatasaray, İstanbul Kültür, İstanbul Şehir, İzmir Ekonomi, Mersin, Süleyman Demirel Üniversiteleri ile Köksal&Partner Hukuk Bürosu, 1’er katılımcıyla ise Arel, Atatürk, Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale 18 Mart, Dokuz Eylül, Düzce, Eskişehir Osmangazi, Fatih, Giresun, İstanbul Aydın, İstanbul Teknik, Kadir Has, Nevşehir, Niğde, Okan, Selçuk, Yeni Yüzyıl Üniversiteleri ile UNDP takip etmektedir. 

Kongreye üniversitelerin dışında da katılımın sağlanması ve bölgesel bazda çeşitliliğin elde edilmiş olması dikkat çekici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Bildirilerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı

Bildirilerin konu başlıklarına göre dağılımlarına baktığımızda, en fazla bildirinin (13 bildiri) “yeni medya ve gündelik yaşam” konu başlığı altında yer aldığı görülmektedir. Bunu 10 bildiri ile “Siyasal iletişim”, 7 bildiri ile “yeni medyanın ne’liği ve yöntem”, 6’şar bildiri ile “dijital aktivizm”, “kurumsal iletişim” ve “demokrasi”, 5’er bildiri ile “dijital oyun”, “değişen ve dönüşen haber”, “yeni medya ekonomisi”, “hukuk”, “kimlik ve temsiller”  ile “eğitim ve yeni okuryazarlık”, 4 bildiri ile “temsil ve toplumsal cinsiyet”, 3 bildiri ile de “yeni medya sanatları” konu başlıkları takip etmektedir.